Privacy Statement Solidez Welzijn

Lees voor

Privacy Statement Solidez Welzijn

Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Solidez Welzijn jouw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk. Solidez acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Solidez veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Wij hebben hiervoor een Privacy Statement opgesteld.

Waarom heeft Solidez een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor je op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit document lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij je gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en overige gegevens over jouw welzijn voor zover van belang voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit soort gegevens verkrijgen wij van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, als je met ons belt en als er een indicatie voor je afgegeven is.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een andere organisatie met Solidez worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en indien nodig (én met jouw toestemming) het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Solidez van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Solidez persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer onze vrijwilligers en de mensen die gebruik maken van onze dienstverlening. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van organisaties waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Solidez, gevestigd aan de Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Solidez jouw persoonsgegevens?

Solidez mag enkel persoonsgegevens van je verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn:

  • Jouw toestemming
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening (gerechtvaardigd belang)
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
  • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid.

Solidez verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

Activiteiten Wettelijke grondslag
Communicatie met vrijwilligers: Toestemming / overeenkomst
Uitkeren vrijwilligersvergoedingen: Wettelijke verplichting
Communicatie met mensen, die gebruik maken van onze dienstverlening: Toestemming / overeenkomst / gerechtvaardigd belang
Facturatie: Wettelijke verplichting
Communicatie met samenwerkingspartners: Toestemming / overeenkomst / gerechtvaardigd belang
Aanvraag subsidie Stagefonds: Wettelijke verplichting

Hoe gaat Solidez met jouw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Hiervoor heeft Solidez een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens waren vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. Contact-gegevens AP:

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag of bel 0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, heeft Solidez passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Solidez niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverhoopt blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk schriftelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker en vrijwilliger van Solidez is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Solidez zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Voor onderzoeksdoeleinden kan een externe de auditor inzage krijgen in de gegevensverwerking teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen beoordelen. De auditor neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Solidez bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Solidez kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Solidez haar medewerking.

Doorgeven van jouw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Solidez zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Solidez

Veel contacten tussen jou en Solidez verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Sociale media (Facebook, Twitter), chat, sms, app of de website www.solidez.nl contact met Solidez. Natuurlijk wordt ook nog informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen, maar ook van Solidez. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Solidez worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Solidez persoonsgegevens van je verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Je rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken

Solidez verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan je betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan je onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Solidez en in wilt zien welke persoonsgegevens van je bij ons bekend zijn, dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Solidez onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Solidez kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine-leesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren uiterlijk binnen één maand op jouw verzoek.

Wij vragen je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit Privacy Statement

Solidez kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vind je hier

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op via info@solidez.nl of 0317 317 553 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).

Solidez Welzijn, Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen