Raad van Toezicht

Solidez baseert de wijze van besturen en toezicht houden op de Good Governance Code van Sociaal Werk. De bestuurdersverantwoordelijkheid van Solidez ligt bij de directeur/bestuurder E. van der Zee.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden, elk met een eigen netwerk en complementaire competenties. Zij functioneren als een team o.l.v. de voorzitter mw. Adriëlle Bloemendaal. De overige leden zijn: dhr. Joop Hanssen, dhr. Arjen Droog, mw. Evelien Vlastuin en dhr. Igor van der Valk.

De statuten en het reglement kunt u opvragen bij het directiesecretariaat.

Visie op Toezicht van de RvT Solidez

 De RvT is een onafhankelijk orgaan, de leden zijn niet in dienst van Solidez.

De RvT heeft verschillende taken:

 • als werkgever om toezicht te houden op functioneren bestuurder;
 • als controleur, om te kijken of de organisatie goed draait, zowel op de korte- als de lange termijn. Het betreft een controle op strategisch niveau, op hoofdlijnen, in de totaliteit van de organisatie;
 • als adviseur richting de bestuurder.

De RvT houdt op twee manieren toezicht:

 • Reactief door controle op de doelen en de richting van resultaten;
 • Proactief door strategisch mee te denken met de bestuurder in verband met  het meerjarenbeleidsplan. En door zich onafhankelijk van de bestuurder te informeren over alles wat relevant is voor de kwaliteit van dienstverlening door Solidez.

De RvT houdt toezicht op basis van de missie, visie en van Solidez. Daarbij zijn de volgende kernwaarden en uitgangspunten benoemd:

 • De adviesrol (bij begin strategische verkenning);
 • De controlerende rol in:
  • continuïteit
  • kwaliteit
  • risicobeheersing

De RvT houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op de bestuurder en op de besturing van de organisatie en alles wat daarmee verbonden is. Om integraal te kunnen toezichthouden heeft de RvT het volgende nodig:

Strategische informatie:

 • Een meerjarenbeleidsplan met strategische doelen en een globale indeling per jaar wat de bestuurder wil bereiken. Daarbij wordt gelet op de prestaties per jaar
 • Het agenderen van de strategische doelen voor de RvT-agenda zodat de voortgang van strategische doelen beter wordt gemonitord. Voor Solidez betekent dit dat er op de vijf strategische doelen en de vier organisatorische doelen gerapporteerd dient te worden.

De RvT  legt verantwoording af aan de samenleving dus aan de gemeente en haar inwoners. Dit wordt duidelijk gemaakt middels een jaarverslag. De RvT is zichtbaar en aanspreekbaar.

De RvT werkt voortdurend aan de verbetering van zijn professionaliteit, door scholing, werken aan kennis en vaardigheden, invulling geven aan de verschillende rollen en door evaluatie. Het functioneren van de RvT wordt getoetst aan de Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De aanbevelingen van de NVTZ worden opgevolgd.

De samenstelling van de RvT is dusdanig dat een volwaardige expertise is geborgd. Daarbij hoort: expertise op het gebied van juridisch, vastgoed,  financiën, HRM, kennis van gemeentelijke organisatie en technologische innovaties. De verankering in lokale samenleving dient voldoende geborgd te zijn.

Tenslotte is het belangrijk te melden dat Solidez onderdeel is van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, informeren, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.  De toezichthoudende taak beperkt zich tot Solidez waarbij de samenwerking binnen Welsaam nauwlettend wordt gevolgd.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!