We hechten aan een goede kwaliteit van onze dienstverlening. We werken graag met tevreden klanten en vrijwilligers. Met enige regelmaat vragen we onze klanten aan te geven of ze tevreden zijn. Daar waar verbeteringen mogelijk zijn realiseren we deze. Daarom staan we altijd open voor goede ideeën. Heb je suggesties, dan horen wij dat graag. 
Je kan je ideeën delen via het algemene contactformulier.

Naast de kwaliteit van onze dienstverlening werken we ook aan de kwaliteit van onze bedrijfsprocessen, zodat het prettig werken is bij Solidez en medewerkers zich gesteund voelen.

Tot slot  hechten we veel waarde aan een goede kwaliteit van onze verantwoording over onze inspanningen en resultaten.

We werken structureel aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie in overeenstemming met de Branchecode Sociaal Werk,  de Kwaliteitswaarden die zijn vastgesteld door de leden van Sociaal Werk Nederland. In 2019 is Solidez gecertificeerd met het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk van SWN.

 Klachten

We hechten veel waarde aan een open sfeer tussen medewerkers en klanten (bezoekers, cursisten, vrijwilligers, deelnemers). De inhoud en werkwijze van de dienstverlening mag kritisch onder de loep genomen worden. Indien daartoe aanleiding is, zullen we ons beleid en werkwijze bijstellen.

De directie gaat er vanuit dat klachten die betrekking hebben op onze organisatie en manier van werken, besproken en opgelost worden met de direct betrokken medewerker van Solidez. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan hanteert Solidez een klachtenprocedure. Kijk hier voor de Klachtenprocedure en/of download het Registratieformulier klachten

Vertrouwenspersoon ongewenste omgansvormen

Voor vrijwilligers, stagiaires en klanten van Solidez.

Solidez heeft als uitgangspunt dat iedereen die gebruik maakt van haar dienstverlening zich veilig moet voelen en optimaal van die diensten gebruik moet kunnen maken. Daarnaast wil Solidez een veilige werkomgeving bieden aan vrijwilligers en stagiaires zodat zij optimaal hun werk kunnen doen met zo weinig mogelijk psychosociale belasting.
Dit alles komt in het gedrang als klanten, vrijwilligers en stagiaires te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

Een deskundige met open blik

Centraal aanspreekpunt binnen Solidez voor het melden en bespreken van ongewenst gedrag is
Pieternel Geurts. Zij is medewerker van Solidez en heeft daarnaast de rol van Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. Zij is bekend met de organisatie, werkt nauw samen met de stafmedewerker Kwaliteit, maar is ook in staat met een open blik naar de organisatie te kijken.

Laagdrempelig

Vrijwilligers en stagiaires kunnen wanneer zij ongewenst gedrag ervaren tijdens hun inzet voor Solidez zelf contact opnemen met de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.
Klanten die ongewenst gedrag ervaren gedurende de periode dat zij gebruik maken van de dienstverlening van Solidez kunnen ook zelf contact opnemen met de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.
Samen wordt het probleem doorgenomen, besproken wordt wat de melder zelf al ondernomen heeft en wordt er gekeken naar vervolgstappen. Naast een luisterend oor, biedt zij ook ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie.

Contact

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Solidez voor vrijwilligers, stagiaires en klanten:
Pieternel Geurts, tel 0317 468853 of per mail: p.geurts@solidez.nl

Samenwerking

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners zodat we elkaar kunnen ondersteunen, aanvullen, aanspreken en taken en verantwoordelijkheden kunnen delen.
Solidez maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden en om te voorkomen dat langs elkaar heen wordt gewerkt.

Voor meer informatie over de verwijsindex:  www.multisignaal.nl

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!