Voor professionals

Informele hulp

Veel mensen geven informele hulp aan iemand met gezondheidsbeperkingen. Het gaat dan zowel om mantelzorg aan familie, vrienden of buren als om vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning.

Met de meeste informele helpers gaat het goed. Zij geven hulp, omdat zij het graag doen, omdat zij er plezier aan ontleden en hebben geen behoefte aan ondersteuning.

Er zijn ook helpers die een hoge belasting ervaren en meer kennis, vaardigheden en ondersteuning nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn mensen die iemand helpen met dementie, psychische problemen of een terminale ziekte. Aandachtspunten in deze situaties zijn de onbekendheid met de mogelijkheden voor ondersteuning, de toegang tot vervangende zorg (respijtzorg) en voldoende aandacht voor het welbevinden van informele helpers door professionals.

Veel mantelzorgers geven langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week) hulp. Het takenpakket van de mantelzorger is een ruim begrip. Het gaat om zorg, maar ook om vervoer, administratieve hulp of emotionele steun. Vaak delen zij de zorg en ondersteuning in de thuissituatie met professionals. Denk aan een wijkverpleegkundige, hulp in de huishouding of een (woon)begeleider.

Kwetsbare groepen mantelzorgers

Helpers van partners of kinderen zijn relatief vaak zwaar belast. De zorg voor de partner is meestal zeer intensief (gemiddeld 20 uur per week); de zorg voor kinderen, die overigens ook volwassenen kunnen zijn, is langdurig (gemiddeld 11 jaar op het moment van ondervraging).

Circa een vijfde van de mantelzorgers helpt iemand met dementie of geheugenproblemen. Ook deze helpers ervaren relatief vaak een hoge belasting. Zij zien vaker hun relatie met de hulpbehoevende verslechteren en krijgen weinig waardering van de hulpbehoevende. Zij zeggen relatief vaak zich niet kundig te vinden en kennis te missen over hoe om te gaan met de beperking van de persoon die zij ondersteunen.

Circa een op de zeven mantelzorgers helpt iemand met psychische problemen. Ook zij voelen zichzelf dikwijls niet kundig genoeg, omdat de personen die zij helpen ingewikkelde (gedrags-)problemen kunnen hebben en soms moeilijk in de omgang zijn. Zij melden bovendien er relatief vaak alleen voor te staan.

6% van de mantelzorgers biedt hulp vanwege een terminale ziekte. Zij bieden meestal intensieve en complexe hulp aan een geliefde die zal overlijden, wat het ook emotioneel zwaar maakt. Zij ondervinden dan ook vaak een hoge belasting, ondanks het feit dat ze de hulp in veel gevallen delen met professionals. In deze groep ervaart ongeveer de helft een tekort aan kennis over de ziekte.

Ondersteuning van mantelzorgers

Circa drie op de tien mantelzorgers is niet bekend met de mogelijkheden die er zijn om mantelzorgondersteuning te krijgen. Een op de drie mantelzorgers die behoefte heeft aan vervangende zorg (respijtzorg), maar dit niet krijgt, geeft aan dat de hulpbehoevende dit niet wil.

Een op de vijf mantelzorgers geeft aan kennis te missen en een op de zes mist vaardigheden. Hulp bij de toeleiding naar Respijtzorg is dan ook van belang.

Zo zijn er diverse mogelijkheden tot het gebruik van mantelzorgondersteuning, zoals informatie en advies, cursussen en lotgenotencontact. Circa een op de vier mantelzorgers gebruikt nog maar dit soort ondersteuning. Bij intensieve helpers gaat het om de helft.

Mensen die behoefte hebben aan meer ondersteuning ervaren vaker een hoge belasting. Het is daarom belangrijk dat je als professional ook aandacht hebt voor de mantelzorger. Zodat deze ondersteuningsbehoefte gesignaleerd kan worden.

Er zijn verschillende groepen mantelzorgers:

  • GGZ Mantelzorgers
  • Allochtone Mantelzorgers
  • Jonge Mantelzorgers
  • Ouderen Mantelzorgers
  • Werkende Mantelzorgers.

Ondersteuning door vrijwilligers (mantelzorgmaatjes)

Vrijwilligers van Solidez Mantelzorg bieden ondersteuning aan kwetsbare mensen, zoals mensen met dementie of in terminale situaties.

De vrijwilligersdiensten die  wij in huis hebben zijn:

Hiernaast werken wij nauw samen met andere vrijwilligersorganisaties en kunnen hierover ook informatie & advies geven.

Documenten voor professionals

 

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!