We hebben binnen onze organisatie regels afgesproken over hoe om te gaan met de privacy van de gebruikers van haar dienstverlening. Deze regels zijn vastgelegd in ons privacyreglement. Het volledige privacyreglement is te verkrijgen via onze medewerkers.

De belangrijkste punten uit het privacyreglement zijn*:

  • Solidez houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Beroepscode voor de maatschappelijk werker en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
  • Zij verwerkt zowel schriftelijk als digitaal persoonsgegevens van haar cliënten/klanten/vrijwilligers/medewerkers met het oog op enerzijds een goede behandeling of verzorging van de betrokkene en anderzijds met het oog op een zorgvuldig beheer van de organisatie;
  • Als er sprake is van een hulpverleningscontact, wordt er een cliëntdossier opgebouwd. Bij een cliëntdossier hebben alleen de betrokken hulpverleners inzage;
  • Een verzoek tot inzage in het dossier door de cliënt zelf, kan schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van Solidez;
  • Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden gebeurt uitsluitend na overleg en met toestemming van de cliënt;
  • Alleen als de veiligheid van de cliënt en/of derden daarmee in het geding komt, kan er na zorgvuldige professionele afweging besloten worden om af te zien van toestemming van de cliënt (voor werkwijze zie Meldcode);

Solidez
Postbus 15
6870 AA Renkum

*Het gaat hier om een globale opsomming uit het privacyreglement waaraan geen rechten zijn te ontlenen.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!